ПрАТ "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"

Код за ЄДРПОУ: 01881876
Телефон: (061) 283-58-48
e-mail: zemot@zaporozhye.net
Юридична адреса: 70037, Запорізька область, Вільнянський р-н., с. Люцерна, вул. Сонячна, буд. 9-А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  2593.800  2074.800   0.000  0.000  2593.800   2074.800
  - будівлі та споруди  1975.200  1528.800  0.000  0.000  1975.200   1528.800
  - машини та обладнання  142.400  107.000  0.000  0.000  142.400  107.000
  - транспортні засоби  102.400  65.200  0.000  0.000  102.400  65.200
  - інші  373.800  373.800  0.000  0.000  373.800  373.800
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  2593.800  2074.800  0.000  0.000  2593.800  2074.800
Опис:  Термiни користування ОЗ: будiвлi та споруди 50 рокiв (2 об`єкта 1 групи основних засобiв амортизуються за методом прискореної амортизацiї); машини та обладнання 30 рокiв; транспортнi засоби 10 рокiв; iншi до 10 рокiв. Умови використання: всi основнi засоби є власнiстю товариства, використовуються без обмежень. Первiсна вартiсть ОЗ - 6385,9 тис. грн. Ступiнь зносу ОЗ - 67,51%. Ступiнь використання ОЗ - 100%. Сума нарахованого зносу - 4311,1 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у 2011 роцi не вiдбулося, обмежень на використання майна немає.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
3292.100 4115.900
39.800 39.800
39.800 39.800
Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 3292,1 тис.грн. Статутний фонд складає 39,8 тис.грн. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року. При розрахунку вартостi чистих звiтного i попереднього перiодiв активiв емiтентом використовувались методiчнi рекомендацiї, викладенi в Рiшеннi ДКЦПФР вiд 17.11.04р. №485, а саме: для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2 Баланс затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. №87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. №396I3689, за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи+ Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (3292,1 тис.грн) бiльше скоригованого статутного капiталу (39,8 тис.грн) це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованого на кiнець року.